Tzohar Ethics About

מרכז ‘צהר לאתיקה’ מיסודו של ארגון רבני ‘צהר’ מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה.

במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים:

ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

Who we are

תפיסת העולם של הארגון היא כי זהותו היהודית של אדם וזהותה היהודית של המדינה משתקפים, בין היתר, בהתנהגותם המוסרית-ערכית.

אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, מתואר בתורה כאדם “אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד’ לעשות צדקה ומשפט” (בראשית יח, יט). בדרך זו צועדים שאר המקורות היהודיים – התורה, הנבואה והתורה שבעל-פה – המדגישים את חשיבותם העליונה של המוסר והצדק, הטוב והישר, המצוות שבין אדם לחברו.

אלא שכדי לעשות את ‘הטוב והישר’ עלינו לדעת מהו אותו ‘טוב וישר’, ובאופן ממוקד יותר: מהי תרומת היהדות לעיצוב דמותו של האדם המוסרי?

במסגרת זו נדרשת תשומת הלב לעקרונות אתיים אוניברסליים שהעולם כולו שותף להם (כגון ‘מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך’) ולעקרונות אתיים היונקים מתפיסת העולם של כל עם, מתרבותו הייחודית, מאמונתו הדתית ומתחומים נוספים המשפיעים על העמדות האתיות.

The goals of Tzohar Ethics

למרכז ‘צהר לאתיקה’ שתי מטרות עיקריות.

האחת, בירור תפיסת עולמה של היהדות לגבי סוגיות אתיות מגוונות, ובמסגרת זו: הצגת ניירות עמדה סדוּרים, גיבוש מאמרים, והדגשת היבטים ייחודים נוספים המאפיינים את האתיקה היהודית.

מטרתו השנייה של המרכז היא השתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית – מהתנהגותו של הפרט, דרך מדיניותן של מערכות השלטון, החקיקה והמשפט, תוך התייחסות לשאלות אתיות העולות על הפרק.

המרכז פועל באמצעות מתן מענה לסוגיות אתיות העולות על הפרק; על ידי כתיבת חוות דעת ומאמרים עדכניים המצויים באתר זה; ובארגון כנסים ואירועי ‘שולחנות עגולים’ בשיתוף גורמי מקצוע רלבנטיים.