אתיקה תקשורתית

אתיקה תקשורתית

קורס זה של ״יסודות האתיקה התקשורתית״ עוסק בתקשורת המכונה ״חדשות״ ובדילמות אתיות שמלוות את העיסוק בה. השיעור הראשון, שיעור הפתיחה, יפרט בקצרה כמה דוגמאות לדילמות אתיות ומתוך כך יעמוד על... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (1) – פתיחה

תקצירסוגיית האתיקה התקשורתית היא סוגיה המבהירה באופן מיוחד את תרומתה המשמעותית של היהדות לדיון האתי. בתחומים רבים ישנה זהות בין האתיקה היהודית לזו הכללית, אולם בתחומים אחרים מתייחדת היהדות בכיוונים... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (2) – עקרונות אתיקה יהודיים לתחום התקשורת

תקצירבשיעור זה נעמוד על כמה יסודות עקרוניים המאפיינים את דרכה של האתיקה היהודית בענייני תקשורת. כפי שציינו בשיעור הקודם, ישנם הבדלים רבי משמעות בין כמה מן העקרונות האתיים המקובלים כיום... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (3) – דילמת פרסום שמו של חשוד

תקצירבשיעור הקודם עסקנו בעקרונות אתיקה יהודיים לתחום התקשורת.בשיעור זה ובשיעור הבא נעסוק בסוגיה קונקרטית, סוגיית מדיניות פרסום שמו של חשוד, ונבקש ליישם בה את העקרונות והכללים שבהם עסקנו בשיעור הקודם.... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (4) – קווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד

תקצירבשיעור זה נדון באופן ממוקד בדבר פרסום שמו של חשוד. בשיעור הקודם ראינו כי קודם הדיון בצדדיה של שאלה זו, נדרש איש התקשורת לעצב את דמותו הרוחנית והמוסרית בהתאם לעקרונותיה... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (5) – דילמת הפרסום הסמוי

תקצירבשיעור הקודם עסקנו בקווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד.בשיעור זה נעסוק ביישומם של עקרונות האתיקה היהודית-תקשורתית לגבי סוגיה קונקרטית, סוגיית הפרסום הסמוי. סוגיה זו נידונה לעיתים קרובות בין העוסקים... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (6) – המשך הדיון בפרסום הסמוי

מבואבשיעור זה נמשיך ונעסוק בנושא שבו עסקנו בשיעור הקודם: מעמדו ההלכתי של הפרסום הסמוי כאחת משאלות היסוד של האתיקה התקשורתית. בשיעור הקודם בחנּו את השאלה האם השיקולים המוצעים כיום במדינת... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (7) – ניגוד עניינים: רקע כללי

תקצירבשיעור הקודם המשכנו לעסוק בפרסום הסמוי.אחת הבעיות האתיות החמורות ביותר במגוון תחומים היא סוגיית ניגוד העניינים. הדוגמה הבולטת והקיצונית לניגוד העניינים היא דיין הדן בענייני עצמו. דוגמה לא רחוקה מכך... קרא עוד »
הפגנה - אתיקה תקשורתית וממשלתית

אתיקה תקשורתית (8) – ניגוד עניינים בתחום התקשורת

תקצירבשיעור הקודם הבאנו רקע כללי לסוגיית ניגוד העניינים.בשיעור זה נעסוק בשלוש דוגמאות יסודיות של ניגוד אינטרסים בתקשורת, אשר מופיעות במעגלים שונים: במעגל הבעלויות, במעגל העורכים ובמעגל הכתבים. מובן כי יש... קרא עוד »