בית » articles

כל המאמרים

התחשבות בגישות תרבותיות ודתיות של קבוצות מיעוט בקביעת עקרונות אתיקה של המדינה

תקצירישראל היא מדינה המאופיינת במגוון רחב מאד של תרבויות ודעות הנבדלות זו מזו בנושאים ומקרים רבים. רב תרבותיות זו מובילה לאתגר משמעותי בקביעת עקרונות אתיקה מדיניים, אותו נמחיש באמצעות שתי... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית

קורס זה של ״יסודות האתיקה התקשורתית״ עוסק בתקשורת המכונה ״חדשות״ ובדילמות אתיות שמלוות את העיסוק בה. השיעור הראשון, שיעור הפתיחה, יפרט בקצרה כמה דוגמאות לדילמות אתיות ומתוך כך יעמוד על... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (1) – פתיחה

תקצירסוגיית האתיקה התקשורתית היא סוגיה המבהירה באופן מיוחד את תרומתה המשמעותית של היהדות לדיון האתי. בתחומים רבים ישנה זהות בין האתיקה היהודית לזו הכללית, אולם בתחומים אחרים מתייחדת היהדות בכיוונים... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (2) – עקרונות אתיקה יהודיים לתחום התקשורת

תקצירבשיעור זה נעמוד על כמה יסודות עקרוניים המאפיינים את דרכה של האתיקה היהודית בענייני תקשורת. כפי שציינו בשיעור הקודם, ישנם הבדלים רבי משמעות בין כמה מן העקרונות האתיים המקובלים כיום... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (3) – דילמת פרסום שמו של חשוד

תקצירבשיעור הקודם עסקנו בעקרונות אתיקה יהודיים לתחום התקשורת.בשיעור זה ובשיעור הבא נעסוק בסוגיה קונקרטית, סוגיית מדיניות פרסום שמו של חשוד, ונבקש ליישם בה את העקרונות והכללים שבהם עסקנו בשיעור הקודם.... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (4) – קווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד

תקצירבשיעור זה נדון באופן ממוקד בדבר פרסום שמו של חשוד. בשיעור הקודם ראינו כי קודם הדיון בצדדיה של שאלה זו, נדרש איש התקשורת לעצב את דמותו הרוחנית והמוסרית בהתאם לעקרונותיה... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (5) – דילמת הפרסום הסמוי

תקצירבשיעור הקודם עסקנו בקווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד.בשיעור זה נעסוק ביישומם של עקרונות האתיקה היהודית-תקשורתית לגבי סוגיה קונקרטית, סוגיית הפרסום הסמוי. סוגיה זו נידונה לעיתים קרובות בין העוסקים... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (6) – המשך הדיון בפרסום הסמוי

מבואבשיעור זה נמשיך ונעסוק בנושא שבו עסקנו בשיעור הקודם: מעמדו ההלכתי של הפרסום הסמוי כאחת משאלות היסוד של האתיקה התקשורתית. בשיעור הקודם בחנּו את השאלה האם השיקולים המוצעים כיום במדינת... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (7) – ניגוד עניינים: רקע כללי

תקצירבשיעור הקודם המשכנו לעסוק בפרסום הסמוי.אחת הבעיות האתיות החמורות ביותר במגוון תחומים היא סוגיית ניגוד העניינים. הדוגמה הבולטת והקיצונית לניגוד העניינים היא דיין הדן בענייני עצמו. דוגמה לא רחוקה מכך... קרא עוד »
הפגנה - אתיקה תקשורתית וממשלתית

אתיקה תקשורתית (8) – ניגוד עניינים בתחום התקשורת

תקצירבשיעור הקודם הבאנו רקע כללי לסוגיית ניגוד העניינים.בשיעור זה נעסוק בשלוש דוגמאות יסודיות של ניגוד אינטרסים בתקשורת, אשר מופיעות במעגלים שונים: במעגל הבעלויות, במעגל העורכים ובמעגל הכתבים. מובן כי יש... קרא עוד »

Can Media “Leaks” Be Ethically Condoned?

By Rabbi Yuval Cherlow

Ethics as an Eternal Value – Parshat Bo

By Rabbi Yuval Cherlow

Understanding the Inherent Value of Ethics Beyond Legality – Parshat Shemot

By Rabbi Yuval Cherlow

מי שלא שומע- איך יגיד “שמע ישראל”? [שבת נגישות]

על חשיבות אמירת "שמע ישראל" - גם למי שאינו שומע.

איך אומרים שמע ישראל בשפת הסימנים? [נגישות יהודית]

איך אומרים "שמע ישראל" בשפת הסימנים?

“הקם להרגך השכם להורגו”

מהם גבולות "ההשכמה?" האמנם פצועי עירך קודמים? I פורסם ב22.2.16 בערוץ היוטיוב של 'ערוץ חוק ומשפט - המשפט העברי'

יסודות האתיקה הרבנית (1) – כוחו של הרב והסכנות שהכוח מעורר

בשיעור זה נציג את מקורות הכוח שיש בידי הרב, ונראה כיצד על אף שלרשותו לא עומדים גייסות, יש בידו כוח עצום אשר עשוי להוביל לסכנות שונות. לאחר מכן נבחן את... קרא עוד »

האתיקה של המחלוקת

לצד זיהוי ההזדמנות החיובית שבמחלוקת, חז"ל גם עמדו על הסכנות הכרוכות בה. על-מנת לכונן תרבות מחלוקת ראויה, עלינו לקבל על עצמנו מספר מעגלים של אחריות. בנוסף לכך, ההלכה מציבה בפנינו... קרא עוד »

הסכמה מדעת (1) – משמעות המונח וחשיבותו

תקצירבקורס זה לא נעסוק בדיון ספציפי בסוגיה אתית, אלא נרחיב על אודות מונחים אתיים יסודיים המצויים לעיתים קרובות בפתרונות אתיים. דומה כי המונח היסודי ביותר לצורך התמודדות עם דילמות אתיות... קרא עוד »

הסכמה מדעת (2) – ההסכמה ויישומה בהלכה ובאתיקה היהודית

תקצירבשיעור הקודם למדנו כי הסכמה מדעת היא אחד מיסודות האתיקה ותנאי הכרחי בהקשרים אתיים מגוונים. לדוגמה, הסכמה מדעת היא בדרך כלל תנאי הכרחי לביצוע טיפול רפואי; ורופא אינו רשאי לגעת... קרא עוד »