הפסוק המרכזי בתורה הנוגע לאתיקה מופיע בפרשתנו: “ועשית הישר והטוב בעיני ה'”.

הרמב”ן מסביר שגם כשאדם נוהג על פי כל החוקים הקיימים, בין על פי ההלכה ובין על פי חוקים אוניברסליים- הוא עלול להיות “נבל ברשות התורה”, ועל כן התורה מביאה את פסוק זה המורה לאדם להיות נאמן לרוח התורה ולרוח הדברים מבלי לחפש בין השורות נקודות המתירות לו לנהוג כאוות נפשו, בין אדם לחברו כמו גם בין אדם לבוראו.

מעל לכל התנהגות אתית עומד פסוק זה כמצפן המכוון אותנו תמיד אל ההתנהגות הנכונה.

סגור לתגובות.